POLICY FÖR INTEGRITETSSKYDD OCH DATASKYDD ( L.O.P.D)

SILC ESTATES S.L., meddelar härmed användarna av dess webbplatser att ett automatiserat register kan skapas med de personuppgifter som har tillhandahållits av nämnde ägaransvarig, som konsekvens av användandet av nämnda webbplats och som följd av utskickad elektronisk post, och även genom inhämtad information vid registrering inom affärssektorn, genom intresseanmälan och nyhetsbrev, i strikt enlighet med föreskriven överenskommelse avseende dataskydd.

I enlighet med artiklarna 15 till 22 i reglementet om skydd av personuppgifter inom EU och artikel 10 enligt lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, vill vi härmed informera dig om att i avsikt att skydda dina rättigheter, friheter och lagliga intressen, kan du när som helst  inför registeransvarig utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter, dess modifiering eller undandragande, begränsa användning, motsätta dig användning, samt  utöva rätten om dataportabilitet liksom rätten att lämna in en reklamation till en kontrollerande myndighet.

Utövandet av dessa rättigheter bör göras genom skriftlig underrättelse till huvudkontoret SILC ESTATES S.L., eller till e-postadressen info@silcestates.com, oavsett fall, och bör ha som referens “ Personuppgifter” samt vilken rättighet man vill vidta åtgärder mot, med en bifogad kopia av relevant identitetshandling.

De registrerade uppgifterna kan användas i syfte att utöva och/eller erbjuda våra tjänster, ta fram statistik, översända reklam( dock vidaresänder vi aldrig reklam som tredje part ), tidskrifter, nyheter – även på elektronisk  väg, administration av brister i hanteringen eller studier av marknaden, bland andra operationer.

I vissa fall kan personuppgifter som lämnats av användare meddelas till  tredje part men endast i de syften som tidigare angivits och med uppgiftslämnarens tillstånd. Och även om så är fallet kan nämnda tillstånd när som helst återkallas genom en skriftlig underrättelse till huvudkontoret, med   referens “ Annullering Personuppgifter”.

Tillgång till webbplatsen SILC ESTATES S.L. innebär godkännandet av följande villkor i sin helhet:

INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Logotypen och namnet SILC ESTATES S.L. liksom andra distinkta symboler ( grafik  och ordmärken) vilka förekommer på webbplatsen, ägs endast av SILC ESTATES S.L., i den meningen att endast detta företag har laglig rätt att använda sig av dem.

Innehållet på denna webbplats, texter, bilder etc, liksom grafisk design och dess källkoder, är skyddat enligt spansk lagstiftning gällande rätt över immateriell och industriell egendom, till förmån för SILC ESTATES S.L.

Dess reproduktion, distribution eller offentliggörande är därför absolut förbjudet, helt eller delvis, utan att SILC ESTATES S.L. givit sin uttryckliga auktorisation till detta.

DOMÄNNAMN

På samma sätt som påvisats i tidigare paragrafer tillhör domänämnet www.silcestates.com, samt alla andra namn med avsikt att logga in till sagda webbplats, enbart SILC ESTATES S.L. Obehörigt nyttjande av desamma utgör ett brott mot rättigheterna förvärvade vid registrering och kommer att beivras enligt gällande lagar och bestämmelser.

PERSONLIGT BRUK

Användaren har uttrycklig tillåtelse av SILC ESTATES S.L. att visa, skriva ut, kopiera  samt spara på hårddisk eller annan sorts databärare, allt innehåll samt andra skyddade tillgångar, också avseende de med ensamrätt ( med undantag av dataprogram), så länge dessa aktiviteter görs i personligt och privat syfte av användaren, utan kommersiella intressen eller för vidare spridning, och utan att modifiera, ändra eller dekompilera tidigare nämnda rättigheter och innehåll. Detta personliga tillstånd gäller förutsatt att upphovsmannens samt den industriella äganderättens föreskrifter och rättigheter respekteras, men utan att betyda att licensen på något vis övergår till användaren.

All annan användning av innehåll och immateriella verk på den här webbplatsen kräver uttryckligt och skriftligt tillstånd från SILC ESTATES S.L.

FÖRBEHÅLL AV RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

SILC ESTATES S.L., förbehåller sig alltid rätten att ta i bruk de medel eller rättsliga åtgärder som står till buds i avsikt att försvara sina lagliga rättigheter gällande immateriell och industriell egendom om ett icke auktoriserat bruk av desamma skulle uppstå eller någon annan form av menlig påverkan.

LÄNKAR

Länkarna som användaren kan stöta på under sin navigering på vår webbplats gör det möjligt att lämna den här platsen. De länkade platserna är inte, om inte annat anges, kopplade till SILC ESTATES S.L., och tar inte ansvar för innehållet som blir tillgängligt  genom nämnda länkar, inte heller för de modifieringar som utförs i desamma, hur man tar dem i bruk, eller dessas  tekniska disponibilitet.

Under alla omständigheter förbinder sig SILC ESTATES S.L. att göra allt de kan för att undvika att det på webbplatsen förekommer sidor med olagligt innehåll, där olagliga aktiviteter främjas, liksom rasism, xenofobi,  och såna vilka är mottagliga för attacker på frihetsprinciper och mänsklig värdighet eller gör intrång på de värden och rättigheter som erkänts av den spanska konstitutionen och FN-förklaringen för mänskliga rättigheter.

I den eventualitet att en användare anser att någon av de länkar som finns tillgängliga på den här webbplatsen i någon form inkräktar på deras rättigheter eller finner dem på minsta sätt kränkande, kan detta meddelas via elektronisk post till SILC ESTATES S.L., som försäkrar att alla nödvändiga åtgärder kommer vidtas vad det gäller INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN.

SILC ESTATES S.L., tar inte ansvar för eventuellt missbruk av innehållet på vår webbsida, vilket uteslutande förblir ansvaret hos den person som loggar in och använder sig av den.

UPPDATERING OCH MODIFIERING AV WEBBSIDAN

SILC ESTATES S.L.,  reserverar sig rätten att modifiera och avlägsna, utan given förvarning, såväl informationen på webbplatsen som konfigurationer och utformning, utan att ta något ansvar för detta.

INSTRUKTIONER FÖR TEKNISKA FRÅGOR

SILC ESTATES S.L. tar inte något som helst ansvar för de tekniska problem eller fel i datasystemen som kan uppstå under uppkoppling till internet, och inte heller för de skador som kan  orsakas av tredje part genom olaga intrång, vilka inte kan kontrolleras av SILC ESTATES S.L. Vi förblir även befriade från allt ansvar vad gäller den potentiella skada eller åverkan som användaren kan lida som konsekvens av fel, defekter eller vid utelämnad information från av oss okända källor.

VILLKOR FÖR INLOGGNING

Överlag kan innehållet som erbjuds av SILC ESTATES S.L. användas på fri och gratis basis.

När det för kontraktskrivning eller i upplysningssyfte för en viss service krävs att personuppgifter lämnas ut, garanterar användarna dess riktighet, korrekthet, äkthet och giltighet. SILC ESTATES S.L. förbinder sig att automatisera sagda uppgifter på det sätt som överrensstämmer med dess beskaffenhet och syfte, enligt de regler och villkor som framgår i policyn för integritetsskydd.

VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE

Användandet av webbplatsen för SILC ESTATES S.L., bör följa innehållet i dessa allmänna avtalsvillkor, och andra bestämmelser tillämpade enligt lag och enligt allmän moral och anständighet, liksom den allmänna ordningen.

Undantaget de fall då det finns tidigare tillstånd från SILC ESTATES S.L., kan användarna endast ha tillgång till innehållet och tjänsterna på denna webbplats för personligt bruk, och bör avhålla sig från att utföra handlingar som, direkt eller indirekt, kan innebära ett kommersiellt utnyttjande av densamma.

Under alla omständigheter bör användarna  göra bruk av det innehåll och de tjänster som erbjuds av SILC ESTATES S.L., i enlighet med gällande lagar, och tar själva ansvar för sådana handlingar och beteenden som i någon form kan vara olagliga eller inkräkta på tredje part, eller som kan skada, förhindra eller inskränka användandet av denna webbplats för andra användare.

 

Användarna förbinder sig att genom SILC ESTATES S.L., inte dela eller sprida meddelanden, bilder, fotografier, mjukvara, upplysningar eller innehåll som:

i någon form bryter mot eller kränker de grundläggande rättigheterna fastställda av gällande lagstiftning.

framkallar, hetsar eller uppmuntrar handlingar vilka är brottsliga, nedsättande, förolämpande, vanärande, våldsamma, diskriminerande vad gäller kön, ras, religion eller ideologi och, i allmänhet, går emot lag, moral och allmän ordning.

är osanna, tvetydiga, inexakta, överdrivna, obscena eller opassande.

finner sig vara skyddade av någon av rättigheterna gällande immateriell eller industriell egendom tillhörande tredje part, undantaget då tidigare och tillräcklig auktorisation finnes från den lagliga innehavaren.

kränker eller kan kränka rätten hos tredje part till heder, personlig integritet, sin egen bild, eller bryter mot bestämmelserna gällande hemligheter eller konfidentiell kommunikation.

utgör brottslig, ohederlig eller otillbörlig reklam.

innehåller virus, trojaner, datormaskar,tidsinställda bomber eller annan sorts material eller program som kan skada eller inverka på driften av utrustning eller datasystem.